เวลาให้บริการ

สายด่วนบริการ 7*24ชม.

โทรหาเรา

+86-13585569799

พระราชบัญญัติบดรอง

พระราชบัญญัติ สมเด็จพระเจ ้า ...

สมเด็จพระเจ ้าอยู่หัวมหาวช ิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางก ูร ให้ไว้ณ วันที่๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีที่๒ ในรัชกาลป ัจจุบัน

พระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

2019-10-8 · ~ 1 ~ พระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ ...

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค ...

2016-4-24 · พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค .าพศ. 2534 แก ไขเพิ่ิมโดย มเตพ.ร.บ. ...

พระราชบัญญัติ ภูมิพลอดุลยเดช ปร

2016-6-17 · (๕) ผู ช วยอธิการบด ี (๖) รองคณบดีหรือรองห ัวหน าหน วยงานท ี่เรียกชื่ออย างอื่นที่มีฐานะเท ียบเท าคณะ

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร ...

2021-3-30 · พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ ...

:: พระราชบัญญัติพั ุ พนธืช พศ. 2518

2013-2-20 · คุณสมบัติะอธแลิีบดออกหนัือรงสับรองให "พัุ พนธืึ้ชขะเบีนท" ยนหมายความว า พัุ พนธืชที่ผ านการพิจารณา ขึ้ียนและอธนทะเบิีออกบด

พระราชบัญญัติ ภูมิพลอดุลยเดช ปร

2020-11-11 · หน้า ๘ เล่ม ๑๓๒ ตอนที่๘๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๘ กันยายน ๒๕๕๘ (๑๕ ...

พระราชบัญญัติคุ ัูมิมครองแบบ ...

2005-11-17 · พระราชบัญญัติคุ ัูมิมครองแบบผงภของวงจรรวม พ.ศ. 2543 ...

พระราชบัญญัติคุ ันธมครองพุ พืช ...

2016-4-24 · พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองพันธุพืช พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ัยวกบการจํัิิากดสทธและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ …

พระราชบัญญัติ ลูกเสือ ๒๕๐๗

2021-4-22 · พระราชบัญญัติ ลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗ _____ ภูมิพลอด ุป.ร. ลยเดช ให ณไว วั ...

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร

2016-10-8 · พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให ไว ณ วัน ...

พระราชบัญญัติ ภูมิพลอดุลยเดช ปร

2020-10-15 · สถาบันคุ มครองเง ินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให ไว ณ วันที่๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ ... มาตรา ๙ ทุนของสถาบ ันประกอบด วย (๑) เงิน ...

พระราชบัญญัติ คุ มครองและส งเ ...

2018-7-5 · พระราชบัญญัติ คุ มครองและส งเสรมภูมิป ิญญาการแพทย แผนไทย พ ...

พระราชบัญญัติ ภูมิพลอดุลยเดช ปร

2011-4-4 · หน า ๑๑๗ เล ม ๑๒๕ ตอนที่๔๒ ก ราชกิจจานุเบกษา ๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ...

พระราชบัญญัติ

2009-11-30 · พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ----- ภูมิุพลอดลยเดช ป.ร. ให ณ ...

พระราชบัญญัติ ภูมิพลอดุลยเดช ปร

2010-4-21 · "มาตรา ๙ ให มีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ แห งชาติประกอบด วย รัฐมนตรีเป น

พระราชบัญญัติ

2010-11-4 · พระราชบัญญัติ การประมง พ.ศ. 2490 _____ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ า ...

พระราชบัญญัติ สมเด็จพระเจ ้า ...

2020-4-10 · สมเด็จพระเจ ้าอยู่หัวมหาวช ิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางก ูร ให้ไว้ณ วันที่๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นปีที่๓ ในรัชกาลป ัจจุบัน ...

พระราชบัญญัติ ภูมิพลอดุลยเดช ปร

2014-4-1 · หน า ๔ เล ม ๑๒๔ ตอนที่๔๙ ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ ผู ...

พระราชบัญญัติ

2009-11-30 · พระราชบัญญัติ วิชาชีิศวกรรมพว พ.ศ. 2505 ภูมิุพลอดลยเดช ป.ร. ให ณ ...

พระราชบัญญัติคุ มครองผู ิโภคบร ...

2013-2-20 · คณะกรรมการคุ มครองผู ิโภคบร----- มาตรา 9* ให มีคณะกรรมการคณะหนึ่ียกวงเร า "คณะกรรมการคุ มครองผู ิโภค" ประกอบดบร วย

พระราชบัญญัติสงวนและคุ มครอง ...

2010-11-4 · พระราชบัญญัติสงวนและคุ มครองสั ปตว า (ฉบัี่บทพ.ศ 2) . 2546 ภูมิพลอ ...

พระราชบัญญัติ ภูมิพลอดุลยเดช ปร

2020-2-5 · ย อว า "กพต." ประกอบด วย นายกรัฐมนตร ีเป นประธาน รองนายกรัฐมนตร ีคนหน ึ่งซึ่งนายกร ัฐมนตร ี

พระราชบัญญัติอุทยานแห งชาติ พ ...

2015-11-23 · พระราชบัญญัติอุทยานแห งชาติ พ.ศ. 2504 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ...

พระราชบัญญัติประกอบร ัฐธรรมน ...

2017-12-13 · สมเด็จพระเจ ้าอยู่หัวมหาวช ิราลงกรณ บดินทรเทพยว ... ของบุคคล บรรดาที่ได้รับการร ับรองหร ือคุ้มครองตามร ัฐธรรมน ูญ ตาม ...

พระราชบัญญัติ ภูมิพลอดุลยเดช ปร

2016-4-25 · มาตรา ๗ กองทุนประกอบด ้วยเงินและทร ัพย์ ... ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงย ุติธรรม เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการ ...

พระราชบัญญัติ สมเด็จพระเจ ้า ...

2019-2-28 · สมเด็จพระเจ ้าอยู่หัวมหาวช ิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางก ูร ให้ไว้ณ วันที่๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติ

2018-6-5 · พระราชบัญญัติ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ สมเด็จพระ ...

พระราชบัญญัติ ภูมิพลอดุลยเดช ปร

ให รับผิดชอบด ําเนินงานด านการมาตรฐาน "สํานักงาน" หมายความว า สํานักงานมาตรฐานผล ิตภัณฑ อุตสาหกรรม

พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

2020-4-14 · พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...

พระราชบัญญัติ

2017-1-26 · พระราชบัญญัติ การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ...